Postal Code: 530004 Address: No.100,East Daxue Road,Xixiangtang District,Nanning, Guangxi,China